Vetlanda Ornitologiska Klubb

VOK är en lokalklubb av ideell karaktär, som vill utforska och verka för skyddet av fågelfaunan inom främst Vetlanda kommun. Klubben vill också verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelmiljön och fågelfaunan samt att skapa kontakter bland fågel- och naturintresserade.

Artrally


2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Antal deltagare 22 23 20 20 19 18 22 14 14 16 21 22 18 21 17 16 15 17 14 16 14
Antal arter 92 78 79 73 68 70 73 64 69 79 71 63 70 67 76 70 76 68 64 74 69
Knölsvanxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mindre sångsvanxxx
Sångsvanxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sädgåsxxxxxxxxxx
Bläsgåsxxx
Grågåsxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Prutgåsxx
Vitkindad gåsxxxxxx
Kanadagåsxxxxxxxxxxxxxx
Bläsandxxxxxxxxxxxxxxxxx
Snatterandxxxxx
Krickaxxxxxxxxxxxxxx
Gräsandxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Stjärtandxxx
Skedandxx
Brunandxx
Viggxxxxxxxxxxxxxxx
Bergandxxxx
Alfågelxxx
Knipaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Salskrakexxxxxxxx
Småskrakexxxx
Storskrakexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Järpexxxxxxxxxxxxxxxxx
Orrexxxxxxxxxxxx
Tjäderxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fasanxxxxxx
Storlomxxxx
Smålomxx
Skäggdoppingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Svarthakedoppingx
Storskarvxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gråhägerxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ägretthägerxx
Blå kärrhökxxxxx
Röd gladaxxxxx
Havsörnxxxxxxxxxxxxx
Duvhökxxxxxxxxxxxxxx
Sparvhökxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ormvråkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fjällvråkxxxxxxxxxxxx
Kungörnxx
Tornfalkx
Stenfalkxx
Pilgrimsfalkx
Vattenrallx
Rörhönaxxxx
Sothönaxxxx
Tranaxx
Enkelbeckasinxxxx
Tofsvipaxxxxxxxxxxxxx
Morkullaxxxxxxxxx
Skrattmåsx
Fiskmåsxxxxxxxxxxxxx
Gråtrutxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Silvertärnax
Tamduvaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Skogsduvaxxxxx
Ringduvaxxxxxxxxxxxxxxxxx
Turkduvaxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sparvugglaxxxxxxxxx
Kattugglaxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kungsfiskarexxxxxxx
Gröngölingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Spillkråkaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Större hackspettxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mindre hackspettxxxxxxxxx
Sånglärkaxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ladusvalax
Ängspiplärkaxxxxxxxxxxxx
Forsärlaxxxxxxxxxxx
Sädesärlaxxx
Sidensvansxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Strömstarexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gärdsmygxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Svart rödstjärtx
Järnsparvxx
Rödhakexxxxxxxxxxxxxxx
Buskskvättax
Koltrastxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Björktrastxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Taltrastxxxxx
Rödvingetrastxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dubbeltrastxxxxxxxxx
Stjärtmesxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Svarthättax
Kungsfågelxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Entitaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Talltitaxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tofsmesxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Svartmesxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Blåmesxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Talgoxexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nötväckaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Trädkryparexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Varfågelxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nötskrikaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Skataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nötkråkaxxxx
Kajaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kråkaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Korpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Starexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gråsparvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pilfinkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bofinkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bergfinkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Grönfinkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Steglitsxxxxxxxxxxxxxxxxx
Grönsiskaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vinterhämplingxxxxxxxxxxxx
Hämplingxx
Gråsiskaxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mindre korsnäbbxxxxxxxxxxxxxxxx
Större korsnäbbxx
Domherrexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tallbitx
Stenknäckxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Snösparvxxxxxxxx
Gulsparvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sävsparvxxxxxxx