Vetlanda Ornitologiska Klubb

VOK är en lokalklubb av ideell karaktär, som vill utforska och verka för skyddet av fågelfaunan inom främst Vetlanda kommun. Klubben vill också verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelmiljön och fågelfaunan samt att skapa kontakter bland fågel- och naturintresserade.

Lokaler1 Nömmeholm: Låglänt odlad mark kring Solgenån. Åtkomst från 31:an, parkeringsfickor på båda sidor. Genom gånggrinden, förbi gamla ladugården. Passager vid ån är spångade. Rastplats för gäss, änder och vadare. Bäst på våren, men intressant hela året.
2 Bodasjön: Delvis grund och näringsrik sjö. Hävdade hagmarker runt sjön. Stora vassområden. Mycket rastande och häckande änder, doppingar m.fl. Även bra område för sångare, hackspettar m.fl. Åtkomst från gården samt promenad ned till sjön. Parkera förståndigt och blockera inga vägar.
3 Glömsjö: Intressant svämområde vid odlad och betad mark på båda sidor om riksvägen. Änder och vadare på våren, även lärkor och pipare. Det går att komma av riksvägen vid åkerinfarter alternativt parkeringsfickor i börja och slutet av området.
4 Område 10, Nävelsjö: Låglänta områden i hävdad kulturmark kring Emåns flöde. Rastande gäss, svanar, änder och vadare på våren, men området är intressant hela året. Åtkomst från stickvägar för jordbruksfordon in i området. Kan även skådas från vägen vid Västanå (mot Lannaskede Brunn).
5 Rågsjötornet: Bra utblick över den hävdade delen av Nävelsjön. Bra område för rastande gäss, änder och svanar på våren om vattentillgången är bra. Gott om enkelbeckasin och dvärgbeckasinen noteras här nästan varje år. Reservatsmarken upp mot gårdarna är intressant och hyser många arter. Lyssna efter rosenfink! Parkering iordningställd vid gården Björkholmen. Promenera genom ängarna eller välj stickvägen närmare Rågsjö.
6 Grumlan: Bra lokal för nattrastande gäss, änder, doppingar m.fl. Bra obspunkter är Ädelforsstugan vid campingen alternativt stenpiren söder om stugområdet.
7 Smedbälgen: Intressant grund och näringsrik sjö i odlingslandskap. Bra både som rast- och häcklokal för många arter.
8 Repperda gata och Repperda ängar: Mycket bra obspunkt för sträckande fågel. Här händer det alltid något. Hävdade marker runt omkring och bra betingelser för många arter. Ängarna nås antingen från gården eller från infart vid riksväg 47 mitt emot gamla virkesupplaget.
9 Upplandatornet: Dagligt besök är att rekommendera. Gott om rastande fågel i bassängerna vid reningsverket. Änder och knipa häckar. Gå gärna en runda längs Emån och bekanta Dig med sankängarna och fågellivet där. En tur mot skjutbanan och upp mot gårdarna i Gettinge kan också vara intressant.
10 Laduslättasjön: Grund och näringsrik sjö i odlingslandskap, med bottenbankar och långgrunda stränder som friläggs vid låga vattenstånd. Mycket bra rastlokal för vadare vid lågt vattenstånd.